Verksamheter

Stallet är förskolan, skolan och fritidshemmet där ditt barn trivs och utvecklas!  Vi är en liten fristående enhet vackert belägen invid naturområden som Sollentunaholm och Norrvikens sjö.

Skolan och fritidshemmet är inrymd i ett underbart kulturminnesmärkt stall. Förskolans lokal är arkitektritad i form av järnvägsstallar och är byggd 1980. Barnen har stora områden för rastaktiviteter, lek och fritidsverksamhet.

På Stallets förskola går ungefär 80 barn på fyra olika hemvister. På skola/ fritids går cirka 100 barn.

 

Stallets förskola har barn i åldrarna 1-5 år. Barnen är fördelade på fyra avdelningar, på Spiltan och Fölet går våra 1-3: åringar och på Krubban och Grimman går våra 3-5: åringar. Vi åldersanpassar både dagliga aktiviteter och pedagogiska miljöer.

Förskolan har en stor fin gård med stimulerande lekredskap. Utelek och naturupplevelser är ett dagligt inslag i vår verksamhet.

Trygghet och lärande
Stallets barn ska kunna känna tillit och få utmaningar i sitt kunskapssökande. Pedagogerna som arbetar på förskolan är utbildade lärare, förskollärare och barnskötare. Vi lägger stor vikt vid personlig och social utveckling. Tillsammans med varje barns föräldrar sätter vi upp mål och planerar för hur vi vuxna ska utmana och stödja barnet i dess utveckling och inlärning.

Det är viktigt att barnen blir accepterade och känner tillit till varandra och oss vuxna. Både små och stora barns inflytande har vi i fokus. Leken liksom skapande har stort utrymme i vår verksamhet.

Förskolan lägger stor vikt vid att utmana barnens språkutveckling. Vi arbetar med rim och ramsor, sjunger, dramatiserar, läser och skriver tillsammans. I den fria leken övas kommunikation på många olika sätt, dessutom får barnen träna på att uttrycka sig i grupp under samlingar i olika former. Barnen tränar matematiska begrepp och utmanas i problemlösning på ett lekfullt sätt i vardagliga situationer. Utifrån barnens intressen fördjupar vi oss samhällsorienterade och naturorienterade ämnen.

Stallets skola och fritidshem är inrymd i ett vackert kulturminnesmärkt stall, med en skolgård som utmanar eleverna till mycket lek. Våra cirka 100 elever i åldrarna 6 till 10 år är fördelade på en förskoleklass, en årskurs ett, en årskurs två samt en årskurs tre.

Pedagogerna som arbetar på skolan är utbildade lärare, förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare, barnskötare, idrottslärare och specialpedagog.

Trygghet och lärande
För att vi människor ska utvecklas och lära oss nya saker behöver vi få vara i miljöer som utmanar oss och där vi känner tillit och trygghet med varandra.

I vårt Vänskapsarbete får eleverna träna på att förstå och hantera sina egna samt bemöta andras känslor. Genom dramalek och kamratövningar kan de få tekniker för hur de kan hantera olika sociala situationer t.ex. hur de kan göra för att komma med i en lek.

Eleverna tränar på att synliggöra sitt eget lärande och reflektera över det. De sätter sedan tillsammans med sina föräldrar och lärare upp mål att arbeta mot i den framåtsyftande planeringen.

Stallets fritidshem är en integrerad del av Stallets skola där alla elever på skolan erbjuds plats. Eleverna är välkomna från klockan 7.00 till skolan börjar och håller sedan öppet efter skoldagens slut till klockan 17.00.

På fritidshemmet arbetar pedagoger med utbildningar såsom fritidspedagog, förskollärare, fritidsledare eller barnskötare. Pedagogerna arbetar under delar av skoldagen i någon av de fyra klasserna och är under fritidshemstid kontaktperson för eleverna i den klassen.

Eleverna erbjuds aktiviteter varje eftermiddag dessa kan vara återkommande varje vecka, men kan också variera med årstiderna. Exempel på aktiviteter kan vara rörelse, naturutflykter, bakning eller skapande verksamhet i trä, textil och keramik. 

 

This error message is only visible to WordPress admins

Error: Connected account for the user stalletsskola does not have permission to use this feed type.

Try using the big blue button on the "Configure" tab to reconnect the account and update its permissions.

2018 © AB Nyfiket lärande

Landsvägen 24
192 70 Sollentuna
08-121 34 850