Information

Stallet är förskolan, skolan och fritidshemmet där ditt barn trivs och utvecklas!  Vi är en liten fristående enhet vackert belägen invid naturområden som Sollentunaholm och Norrvikens sjö.

Skolan och fritidshemmet är inrymd i ett underbart kulturminnesmärkt stall. Förskolans lokal är arkitektritad i form av järnvägsstallar och är byggd 1980. Barnen har stora områden för rastaktiviteter, lek och fritidsverksamhet.

På Stallets förskola går ungefär 80 barn på fyra olika hemvister. På skola/ fritids går cirka 100 barn.

STALLET ERBJUDER
– en unik, trivsam, inspirerande och lärande miljö.
– en plats där barn ses och möts som nyfikna och kompetenta och
där vår gemenskap berikas av att vi är olika med olika förmågor.
– en plats där barn känner tillit och får utmaningar i sitt kunskapssökande.
– välutbildade pedagoger och lärare som ständigt förbättrar verksamheten.
– ett varierat process- och projektorienterat arbetssätt med förankring i det konkreta.
-En verksamhet med goda resultat, både kunskapsmässigt och i den årliga kvalitetsundersökningarna.

STALLETS TRIVSELREGLER
Gör mot andra som du vill att andra ska göra mot dig
Ta ansvar för det du gör
Bry dig om vår miljö och våra saker

Ett övergripande mål på Stallet är att både barn och vuxna känner trygghet och visar varandra ömsesidig respekt. Detta är också förutsättningen för att våra barn ska få studiero på Stallet. Från och med det att barnen börjar på förskolan bemöts de som individer, vars olikheter berikar våra gemensamma projekt. När barnen gör saker tillsammans tränar de på att sätta ord på sina känslor, tankar och lyssna på varandra, grunderna för förmågan att samspela.

Alla barn på Stallet, har regelbundet något vi kallar Vänskapsarbete. Där arbetar vi med att ge barnen fler redskap för att hantera den sociala samvaron genom dramalek, improvisationer, forumspel och samtal.

Konflikthantering – Alla vi människor kan hamna i konfliktsituationer. På Stallet har vi en tydlig gång för hur vi vuxna går tillväga för att stödja barnen, att på ett konstruktivt sätt lära sig att själva lösa sina konflikter.

Kränkande behandling – Vi ser mycket allvarligt på kränkande behandling. Alla pedagoger har till uppgift att vara observanta, omgående ta tag i och följa upp situationer där kränkningar förekommer bland barnen utifrån vår processkarta i ämnet.

Kartläggning – Vi pedagoger kartlägger tillsammans med barnen vilka platser på Stallet som upplevs ha ökad risk med tanke på kränkande behandling och bevakar dessa extra noggrant.

I skolan får eleverna en gång per termin inför utvecklingssamtalet svara på en trivselfrågor kring hur de upplever sin och andra barns situation på Stallet. Svaren följs upp av ansvarig lärare och som vid behov fördjupar sina kunskaper kring de eventuella svårigheter eller problem som framkommit.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved for at least 5 minutes.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Click here to troubleshoot.

2018 © AB Nyfiket lärande

Landsvägen 24
192 70 Sollentuna
08-121 34 850